Integritetspolicy

Vi på RG Aktiv Rehabilitering (RG) är måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas med fokus på att skydda din personliga integritet.

I vår integritetspolicy nedan beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn vänder sig till dig som är medlem i RG eller på annat sätt är i kontakt med oss. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss ».

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer och adress.

Personuppgifter vi samlar in

Medlemskap

Medlemskapet i RG är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. De uppgifter vi samlar in är:

För- och efternamn
Adress
Medlemstyp (ordinarie medlemskap, familjemedlemskap etc.).
Personnummer
E-postadress
Kön
Målsman (för minderåriga medlemmar)

Ovanstående uppgifter är obligatoriska för att vi ska kunna sköta medlemsregistret och skicka relevant information till dig som medlem. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet för att upprätthålla en god registervård (dvs när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du inte nås av dem).

Skada/diagnos
Telefonnummer

Ovanstående uppgifter är frivilliga och påverkar inte villkoren för ditt medlemskap. Däremot ger det oss ytterligare möjligheter att säkerställa att du får relevant information.

Aktiva inom verksamheten

Då du deltar i olika aktiviteter inom RG:s verksamhet (ex. kurs, läger, om du blir uppsökt, rehab-träning, hajk, etc. etc.) samlar vi in ytterligare personuppgifter, lite beroende på vilken typ av aktivitet du är med i. Exempel på sådana personuppgifter är:

Skadenivå
Skadeår
Hjälpbehov
Allergier

Vi samlar enbart in sådana personuppgifter som är nödvändiga för att skapa en givande och relevant verksamhet för våra medlemmar. Uppgifterna är frivilliga och påverkar inte villkoren för ditt medlemskap. Däremot kan det hända att vissa uppgifter är obligatoriska för att du ska kunna delta i den specifika aktiviteten.

Övrigt

Vid beställningar av informationsmaterial samt anmälningar till prenumeration, utbildningar, läger och konferenser samlar vi in personuppgifter i syfte att hantera beställningen och skicka faktura på beställd tjänst/produkt.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård, för att kunna anpassa och utveckla vår verksamhet så att den är givande och relevant för våra medlemmar samt för att kunna göra utskick till dig, skicka vår medlemstidning, göra medlemsundersökningar och bjuda in dig till våra aktiviteter samt relevanta aktiviteter som arrangeras av våra samarbetspartners.

Personuppgifter som rör skada/diagnos kan komma att användas vid riktade utskick som rör våra utbildningar, medlemsaktiviteter och medlemsundersökningar.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Den personuppgiftsbehandling vi utför är laglig för att den är nödvändig för fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation och för att RG Aktiv Rehabilitering har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för de ändamål vi angivit ovan.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi ser att våra medlemmar ofta engagerar sig i föreningen i perioder. Därför raderas inte grundläggande uppgifter om dig om du inte begär det. Om du vill att dina uppgifter raderas helt v.g. kontakta kansliet@rgaktivrehab.se.

Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom tryck och distribution av medlemstidningen Kick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Skydd av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss »

Tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse: om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Begära att raderas: du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet: du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på www.datainspektionen.se. Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss ». Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Föreningen RG Aktiv Rehabilitering är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras kontakta oss genom en personligt undertecknad skriftlig begäran och sänd den till:

RG Aktiv Rehabilitering
Postgången 34C
171 45 Solna

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om du inte önskar få utskick från oss kan du när som helst kontakta oss på ovanstående adress eller kansliet@rgaktivrehab.se och begära att vi stoppar utskicken.

Uppdateringar

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom brev, e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats. Läs gärna vår Integritetspolicy emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Uppdaterad: 2020-08-24