Resultat av enkät kring ryggmärgsskadevård

25 juni, 2019

I april skickade Socialstyrelsen ut ett remissförslag om att ryggmärgsskadevården ska klassas som nationell högspecialiserad vård. Det är givetvis alla som lever med en ryggmärgsskada i dag som bör ha mest att säga till om i frågan och därför skickade RG ut en enkät för att få med dessa röster i vårt remissvar till Socialstyrelsen.

Hela 328 personer svarade på enkäten inom loppet av sju dagar, vilket är ett fantastiskt fint gensvar. Den största oron i samband med en centraliserad ryggmärgsskadevård var långa avstånd och resvägar, samtidigt som över 60 % svarade att de var villiga att resa så långt som behövdes för att få en specialiserad vård. En sammanställning av samtliga enkätsvar kan du läsa här »

RG vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att sprida enkäten och svara på frågorna! Stort tack även till gruppen som arbetat med remissvaret – Tobias Lauritsen, Linda Lantz och Anestis Divanoglou – samt till alla som bidragit med tankar och åsikter. I nästa steg ska Socialstyrelsen fatta beslut om förslaget med hänsyn till remissvaren och även besluta om antal utförare.