Ledarutbildning Steg 2 för dig som är ledare inom Aktiv Rehabilitering

20 augusti, 2020

Nu erbjuder vi en fördjupningsutbildning för dig som ledare inom RG.

Den 17-18 oktober kommer Steg 2 genomföras på Bosön utanför Stockholm.

Krav för att få gå Steg 2 utbildningen är att du gått Steg 1 utbildningen den 7 september alternativt tidigare arbetat som ledare för RG.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

 • Skadelära
  Vi går igenom skademekanismer/orsaker, symtom och komplikationer till skador och sjukdomar så ryggmärgsskador, amputationer, postpolio och andra neurologiska sjukdomar.
 • Interkulturell kompetens
  Vi diskuterar förmågor och kunskaper du behöver lära dig för att bli bättre på att hantera interkulturella möten effektivt och professionellt. Vi kommer ta upp och diskutera normer, social kompetens och fördomar.
 • Coachande ledarskap
  Vi diskuterar skillnaden och likheter i olika sorters ledarskap. Samt går igenom metoder för att coacha deltagare och olika sätt att följa upp, utvärdera och förbättra.
 • Motivation och att sätta mål/riktning
  Vi går igenom olika metoder för att finna och förankra motivation och verktyg för att sätta mål och riktning.

Syftet med utbildningen är att du som ledare ska bli tryggare i din ledarroll under kurserna i Aktiv Rehabilitering.

Utbildningen är kostnadsfri och boende samt logi ingår. Resa till och från utbildningen ordnas på egen hand. Reseersättning utgår.

Begränsat antal platser.

När: 17 - 18 oktober, kursstart kl. 10.00 på lördagen och avslut kl. 15.00 på söndagen.

Var: Bosön, Lidingö

Sista dag för anmälan: 11 september

Anmäl dig till Steg 2 »

Kontakt:

Tina Toller: 0793-48 41 68, tina.toller@rgaktivrehab.se (svenska, engelska)

Elin Goude Öhgren: 0736-49 96 55, elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se (svenska, engelska)

Leadership course Step 2 for those who are leaders in Active Rehabilitation

Now we present a new education for you as a leader in RG.

On 17-18 October, Step 2 will be held on Bosön outside Stockholm.

Requirements for attending Step 2 course is that you attend Step 1 course on September 7 or previously worked as a leader in RG.

The following subjects are included in the course:

 • Injury theory
  We go through injury mechanisms/causes, symptoms and complications of injuries and diseases such as spinal cord injuries, amputations, postpolio and other neurological disorders.
 • Intercultural competence
  We discuss the abilities and skills you need to be better at managing intercultural meetings effectively and professionally. We will discuss norms, social skills and prejudice.
 • Coaching leadership
  We discuss the difference and similarities in different kinds of leadership. As well as methods to coach participants and various ways to follow up, evaluate and improve.
 • Motivation and setting goals
  We go through methods to find and anchor motivation and tools to set goals and direction.

The purpose is that you as a leader should be safer in your leadership during the courses in Active Rehabilitation.

The course is free of charge and accommodation is included. Travel to and from the course is arranged on your own. Travel expenses are paid.

Limited number of seats.

When: 17 - 18 October, course starts at 10.00 a.m. on Saturday and finishes at 3:00 p.m. on Sunday.

Where: Bosön, Lidingö

Last application day: September 11

Sign up for Step 2 »

Contact details:

Tina Toller: 0793-48 41 68, tina.toller@rgaktivrehab.se

Elin Goude Öhgren: 0736-49 96 55, elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se

Both speaking Swedish and English