Återremitterad ryggmärgsskadevård

3 februari, 2021

RG har under hösten drivit frågan att beslutsunderlaget för att besluta om nationell högspecialiserad vård (NHV) för personer med ryggmärgsskada är undermåligt och måste kompletteras.

Framför allt har föreningen lyft patientperspektivet och ordentlig faktagranskning av ansökningarna och deras förutsättningar att utveckla och anpassa till NHV.

Att det fanns brister i beslutsunderlaget blev tydligt då beredningsgrupp2 inte lyckades enas om ett förslag till nämnden för högspecialiserad vård. Den 16 december sammanträdde nämnden och beslöt då att återremittera frågan till Socialstyrelsen. Nämnden nämner två huvudsakliga anledningar till att de återremitterar förslaget: de behöver mer underlag ur ett patientperspektiv och även ur ett systemperspektiv för vården.

RG ser detta som att vi i ett första steg har fått gehör för våra inspel och fortsätter självklart att jobba med denna fråga under 2021.