Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år. Målgruppen är migranter i Sverige som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Texten på denna sida finns även på arabiska och engelska:

اقرأ النص باللغة العربية »

Read this text in English »

Vad projektet vill uppnå

Idag saknar migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ofta kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter och adekvat vård. Resultatet blir att de lätt hamnar i passivitet och får svårt att integreras i samhället. Detta projekt syftar till att ge dessa människor utökade möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder genom metoden Aktiv Rehabilitering och därmed få bättre möjligheter till integrering. Projektet har följande delmål:

  • Utveckla metoder för att nå och följa upp målgruppen.
  • Sprida relevant kunskap såväl inom målgruppen som bland dess anhöriga och andra personer som via sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen.
  • Öka kunskapsnivån för personal på Migrationsverket samt RG Aktiv Rehabiliterings (RG) personal och ledare, för att ge alla berörda förutsättningar att möta målgruppen på bästa sätt
  • Anpassa RG:s verksamhet så att den även efter projektets slut kan omfatta målgruppen.

Projektplan

Första året kommer fyra workshops genomföras med målgruppen och anhöriga, i syfte att få kunskap och erfarenheter för att skapa kurser i Aktiv Rehabilitering som bidrar till integration. Etablering av kontakt med externa aktörer och förberedelser för kurserna som kommer hållas under år två kommer också att ske under första året. En hemsida kommer att skapas med lämpligt innehåll för målgruppen. Under det första året kommer vi även att arbeta med att identifiera, testa och utvärdera lämpliga metoder för uppföljning av målgruppen samt återkoppling till nya kontakter inom målgruppen hos RG Aktiv Rehabilitering.

Under det andra projektåret kommer två kurser i Aktiv Rehabilitering samt ytterligare workshops genomföras tillsammans med målgruppen, för att fortsätta utveckla kursutbudet. Vi kommer starta samarbeten med externa aktörer som kan bidra till att motverka passivitet och isolering hos målgruppen och implementera dem i RG:s metod/rutin.

Under år tre kommer ytterligare workshops och kurser att genomföras. Vi kommer arbeta med justering av metod och rutin för återkoppling/uppföljning av målgruppen, samt implementering i RG:s dagliga verksamhet. Vi kommer också permanenta samarbetet med utvalda externa aktörer.

Projektgruppen

De som jobbar i projektet är:

  • Elin Goude-Öhgren – projektledare
  • Tina Toller – kurskoordinator
  • Maila Lauronen – utbildningskoordinator
  • Madde Bille – utvecklings/rekryteringskoordinator
  • Revan Hana – målgruppskoordinator
  • Abdirahman Shire – målgruppskoordinator

Kontaktuppgifter till projektdeltagarna hittar du här »

Intresserad av att bidra till projektet?

Utöver personerna i projektgruppen kommer det behövas förebilder, resursledare och tolkar för att projektet ska komma framåt i arbetet. Är du intresserad av att bidra i arbetet genom att göra en insats på workshops och kurser eller genom att jobba i arbetsgrupper några gånger per år? Hör av dig till projektledaren Elin Goude Öhgren (elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se eller 0736-499 655).

Läs mer på projektets hemsida »