Avslutade projekt

Genom åren har ett antal projekt drivits av RG, ibland tillsammans med andra organisationer.

RG Integration

2019-2022 drevs projektet RG Integration, ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen för projektet var migranter i Sverige som var över 15 år med en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Projektets resultat

Projektet gav migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar möjlighet att öka sin kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter genom möten med förebilder, deltagande i aktiviteter inom RG och genom hemsidorna www.rgintegration.se samt delar av www.ryggmärgsskada.se som översatts till arabiska och engelska.

Projektet skapade en utbildning som personal på Migrationsverket har möjlighet att gå vid flera tillfällen per år. Utbildningen ger ökad kunskap om olika typer av rörelsenedsättningar, ”vård som inte kan anstå” samt bemötande och möjligheter.

Projektet skapade också en utbildning för profession som möter den här målgruppen i sin vardag. I denna finns delar som patientdelaktighet, stigmatisering och Aktiv Rehabilitering med.

Projektet gav RG ökad kunskap om målgruppen och dess behov, förbättrade interna rutiner, utbildade förebilder, ledare och uppsökare med olika kultur och språkkunskaper så att vi idag kan möta projektets målgrupp på ett bättre sätt.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Elin Goude Öhgren elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se.

Förebildscoachprojektet – en pilot

Projektet pågick våren 2020 till våren 2022 i Västra Götaland. Projektet var ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Ryggärgsskadecentrum Göteborg, RTP Göteborg och RG Aktiv Rehabilitering.

Pilotprojektet syftar till att testa konceptet förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada, där förebildscoachen, genom ett coachande förhållningssätt, stöttar och motiverar andra personer att våga ta steget från att vara patient, där hen lutar sig mot vården, till att ta eget ansvar för sin nya livssituation.

Under projektet utbildades 12 förebildscoacher med ryggmärgsskada i Västra Götaland. Verksamheten lever vidare inom ramen för Coachprojektet 2.0.

Ryggmärgsskada.se

Projektet genomfördes av Stiftelsen Spinalis med RG Aktiv Rehabilitering som medsökande under 2017-2020. Det finansierades av Allmänna Arvsfonden och syftade till att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada. Detta genom att samla och sprida information om vad en ryggmärgsskada är och innebär. Läs mer på www.ryggmärgsskada.se »

Lama lemmar & torra trosor

Projektet "Lama lemmar & torra trosor" handlar om sex och samlevnad, främst för personer med ryggmärgsskada. Materialet är i form av film och multimedia och togs fram av RG Aktiv Rehabilitering under åren 2004-2006 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Här ser ni filmade intervjuer med privatpersoner som delar med sig av sina erfarenheter om sex och samlevnad.