Webbutbildning: Aktivt liv med rörelsenedsättning

”Aktivt liv med rörelsenedsättning” är en 30 minuter lång webbutbildning för personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer med rörelsenedsättning.

Syftet med webbutbildningen är att ge dig som yrkesverksam ökad kunskap, förståelse för behov och möjligheter, samt trygghet i möten med personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar.

Utbildningen inkluderar också information om metoden Aktiv Rehabilitering (AR) och hur den kan bidra till individens utveckling och självständighet.

Den här webbutbildningen och metoden Aktiv Rehabilitering bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 och de nationella folkhälsomålen, att främja alla individers möjligheter till; hälsosamma levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet i sitt eget liv och samhället i stort.

Webbutbildningen är indelad i tre delar: individen, vården och vardagen.

Individen

Individen handlar om individuella hinder och möjligheter i livet med rörelsenedsättning. Hur påverkas man av olika typer av hinder, hälsoutmaningar och andra påfrestningar? Hur kan de överbryggas för att få ett mer aktivt och självständigt liv?

Vården

Vården handlar om bemötande och olika behov av rehabilitering och hjälpmedel för individer med rörelsenedsättningar. Varför söker personer med rörelsenedsättning vård i mindre utsträckning än andra? Hur kan vården kan bidra till en positiv vårdupplevelse? Hur kan olika hjälpmedel bidra till att skapa positiva effekter till livet?

Vardagen

Vardagen handlar om hur föreningen RG Aktiv Rehabiliterings förebilder skapar en bro mellan vården och vardagen genom att inspirera och stötta individer. Metoden Aktiv Rehabilitering inspirerar till ett självständigt och aktivt liv fullt av möjligheter.

Starta webbutbildningen

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har skapat nya omställningar som har till syfte att förbättra individens förutsättningar till en mer tillgänglig vård. Omställning till Nära vård innebär ett personcentrerat arbetssätt som involverar och anpassar insatser efter varje person. Att anamma ett nytt arbetssätt som utgår ifrån patientens behov och möjligheter och där patienten är en aktiv part, kräver ökad kunskap om personer med rörelsenedsättningar och deras rehabiliteringsbehov.

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar. Detta har lett fram till metoden Aktiv Rehabilitering (AR).

Kontaktperson