Avslutade projekt

Genom åren har ett antal projekt drivits av RG, ibland tillsammans med andra organisationer.

Coachprojektet 2.0

"Coachprojektet 2.0” startade den 1 september 2021 och pågick fram till 31 augusti 2023. Projektet var ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering och var finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Med utgångspunkt i målgruppen personer med ryggmärgsskada utvecklade projektet en modell för att rekrytera, utbilda, certifiera och stödja förebildscoacher. Syftet var att skapa en modell som även kan appliceras på andra målgrupper. På så sätt kan andra föreningar använda modellen för att skapa sin egen förebildsverksamhet.

Verksamheten med förebildscoacher finns nu i RG:s ordinarie verksamhet, som du kan läsa mer om här »

RG Integration

2019-2022 drevs projektet RG Integration, ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen för projektet var migranter i Sverige som var över 15 år med en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Projektets resultat

Projektet gav migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar möjlighet att öka sin kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter genom möten med förebilder, deltagande i aktiviteter inom RG och genom hemsidorna www.rgintegration.se samt delar av www.ryggmärgsskada.se som översatts till arabiska och engelska.

Projektet skapade en utbildning som personal på Migrationsverket har möjlighet att gå vid flera tillfällen per år. Utbildningen ger ökad kunskap om olika typer av rörelsenedsättningar, ”vård som inte kan anstå” samt bemötande och möjligheter.

Projektet skapade också en utbildning för profession som möter den här målgruppen i sin vardag. I denna finns delar som patientdelaktighet, stigmatisering och Aktiv Rehabilitering med. Du hittar utbildningen här »

Projektet gav RG ökad kunskap om målgruppen och dess behov, förbättrade interna rutiner, utbildade förebilder, ledare och uppsökare med olika kultur och språkkunskaper så att vi idag kan möta projektets målgrupp på ett bättre sätt.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Elin Goude Öhgren elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se.

Projektets slutrapport

Invalid allmänbildning

Inom ramen för Integrationsprojektet hade RG Aktiv Rehabilitering och FIFH Malmö under våren 2021 tillsammans en serie med webbinarier för sina medlemmar. Under fem tisdagskvällar bjöds intressanta gäster in, som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom en rad olika ämnen som är av intresse för dig med rörelsenedsättning. Henke Larsson var samtalsledare. Han är entreprenör, skapare av Rullstolsakademien och dessutom historisk idrottsprofil inom biljard. Henke ställde frågor som han var nyfiken att få svar på.

Webbinarierna blev väldigt uppskattade och nu finns de tillgängliga här, så att fler kan få ta del av dem. Sätt dig bekvämt och häng med på härliga dialoger.

Akt 1: En ryggrad att vara stolt över! Svenska förebilder inom funktionshindersrörelsen – Wenche Willumsen

Akt 2: Utanförskap – varför då? Strukturer och mekanismer som kan leda till utanförskap – Maria Johansson

Akt 3: När hjälp blir till stjälp - Inlärd hjälplöshet, trauma och sorgeprocesser – Hanna Isaksson

Akt 4: Vinn din egen guldmedalj - Idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning – Åsa Llinares Norlin

Akt 5: Att vara sin egen lyckas smed - hur man ökar anställningsbarhet – Rolf Engström, Rim Halfya, Mats Laveborn

Förebildscoachprojektet – en pilot

Projektet pågick våren 2020 till våren 2022 i Västra Götaland. Projektet var ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Ryggärgsskadecentrum Göteborg, RTP Göteborg och RG Aktiv Rehabilitering.

Pilotprojektet syftar till att testa konceptet förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada, där förebildscoachen, genom ett coachande förhållningssätt, stöttar och motiverar andra personer att våga ta steget från att vara patient, där hen lutar sig mot vården, till att ta eget ansvar för sin nya livssituation.

Under projektet utbildades 12 förebildscoacher med ryggmärgsskada i Västra Götaland. Verksamheten lever vidare inom ramen för Coachprojektet 2.0.

Ryggmärgsskada.se

Projektet genomfördes av Stiftelsen Spinalis med RG Aktiv Rehabilitering som medsökande under 2017-2020. Det finansierades av Allmänna Arvsfonden och syftade till att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada. Detta genom att samla och sprida information om vad en ryggmärgsskada är och innebär. Läs mer på www.ryggmärgsskada.se »

Lama lemmar & torra trosor

Projektet "Lama lemmar & torra trosor" handlar om sex och samlevnad, främst för personer med ryggmärgsskada. Materialet är i form av film och multimedia och togs fram av RG Aktiv Rehabilitering under åren 2004-2006 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Här ser ni filmade intervjuer med privatpersoner som delar med sig av sina erfarenheter om sex och samlevnad.